Skontaktuj się z nami:    tel +48 616 706 773

 

 

GHP i GMP

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA ( GHP ) I DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA ( GMP )

GHP (z ang. Good Hygienic Practice) i GMP (z ang. Good Manufacturing Practice) czyli Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna to narzędzia mające na celu utrzymanie odpowiedniej kontroli higieny środowiska pracy i procesów technologicznych jakie zachodzą w firmach z branży spożywczej lub zakładach zajmujących się produkcją/ obrotem materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.

Działania GMP i GHP to jednocześnie działania zapobiegawcze dla zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego żywności będące elementem wstępnym przy budowie systemu HACCP i stanowiące jego podstawę.

Każdy podmiot działający w branży spożywczej oraz zajmujący się produkcją lub obrotem materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP).

Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) dotyczy określenia nadzoru w obszarach związanych z:

 • stanem technicznym budynków zakładu i jego infrastruktury oraz czystości i porządku otoczenia zakładu;
 • stanem technicznym i sanitarnym maszyn, urządzeń i sprzętu pod względem zapewnienia bezpieczeństwa żywności;
 • funkcjonalnością i prawidłowością wykorzystania pomieszczeń zakładu oraz ich wyposażenia, w tym pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem podziału zakładu na strefy z punktu widzenia występowania zagrożeń bezpieczeństwa produktu końcowego;
 • prawidłowością funkcjonowania urządzeń kontrolno-pomiarowych, ich wzorcowania i kalibracji;
 • jakością zdrowotną wody stosowanej w zakładzie do celów technologicznych;
  prawidłowości usuwania ścieków oraz gromadzenia i usuwania odpadów stałych, w tym odpadów niebezpiecznych oraz odpadków pokonsumpcyjnych w zakładach żywienia zbiorowego;
 • prawidłowością i skutecznością prowadzonych procesów czyszczenia, ze szczególnym uwzględnieniem procesów mycia i dezynfekcji oraz stosowanych środków myjących i dezynfekujących;
 • aktualnością orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych określonych w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach osób biorących udział w procesie produkcji lub w obrocie żywnością;
 • kwalifikacją pracowników w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednich do wykonywanej pracy oraz sposobu ich postępowania na stanowiskach pracy; skuteczności zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami.

Dobra Praktyka Produkcyjna ( GMP ) dotyczy określenia nadzoru w obszarach związanych z:

 • bieżącą lub okresową oceną jakości zdrowotnej wszystkich surowców, półproduktów, dozwolonych substancji dodatkowych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością stosowanych w procesie produkcji, w tym identyfikację dostawców;
 • kontrolą przestrzegania parametrów procesów mających wpływ na bezpieczeństwo żywności;
 • oceną poprawności i zgodności stosowanych procesów technologicznych z przyjętymi założeniami;
 • kontrolą sposobu identyfikacji i zasady identyfikowalności wyrobów gotowych;
  okresowej oceny jakości zdrowotnej wyrobów gotowych.

Zastosowanie zasad GHP i GMP:

 • producenci żywności lub dodatków do nich,
 • producenci materiałów do kontaktu z żywnością ( np. opakowań ),
 • przetwórcy żywności lub dodatków do nich,
 • przedsiębiorstwa pakujące, magazynujące, transportujące żywność lub dodatki do niej,
 • dystrybutorzy, hurtownicy i placówki handlujące żywnością,
 • przedsiębiorstwa cateringowe i placówki żywienia zbiorowego.

Korzyści z wdrożenia zasad GMP i GHP:

 • spełnienie wymagań prawnych określonych w obowiązujących ustawach i rozporządzeniach,
 • podniesienie świadomości personelu w zakresie możliwych zagrożeń bezpieczeństwa żywności,
 • zaangażowanie personelu w działania na rzecz bezpieczeństwa żywności,
 • zapobieganie zagrożeniom i potencjalnym stratom związanym z ich wystąpieniem,
 • podniesienie wiarygodności firmy, poprawa wizerunku firmy,
 • spełnienie oczekiwań klientów/konsumentów,
 • brak stresu związanego z kontrolami sanitarnymi/weterynaryjnymi.
 • możliwość wdrożenia i certyfikacji systemu HACCP.

Oferujemy Państwu pomoc w opracowaniu i udokumentowaniu zasad GMP i GHP. Naszym podstawowym założeniem jest zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia, które będzie wspierać Państwa firmę, a nie ograniczać jej funkcjonowanie.

 

Zapraszamy do współpracy - wyślij zapytanie