Skontaktuj się z nami:    tel +48 616 706 773

 

 

HACCP

HACCP - SYSTEM ANALIZY ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTÓW KONTROLI

Zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia z późn. zm. oraz Rozporządzeniem PE i RE 852/2004/WE z 29 kwietnia 2004 r.) wszystkie przedsiębiorstwa produkujące, przetwarzające, transportujące, handlujące, cateringowe i żywienia zbiorowego oraz pakujące artykuły żywnościowe zobowiązane są do wdrożenia systemu HACCP wg zasad zawartych w Kodeksie Żywnościowym.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), to system działania w firmach związanych z produkcją lub obrotem żywnością oraz zajmujących się produkcją lub obrotem materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością Służy zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego tej żywności i jest uznawany za najskuteczniejsze narzędzie dające gwarancję, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla klienta - konsumenta.

Przed wprowadzeniem systemu HACCP należy wdrożyć zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP – Good Manufacturing Practice) oraz zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP - Good Hygiene Practice). Mają one na celu stworzenie warunków do prowadzenia działalności bezpiecznej pod względem higienicznym. Dobre Praktyki dotyczą m.in. pomieszczeń, maszyn i urządzeń, zasad usuwania odpadów, mycia, zaopatrywania w wodę, pozyskiwania surowców, higieny osobistej i szkolenia personelu oraz kwestii związanych z nadzorem nad zwalczaniem szkodników (DDD). System HACCP opracowuje się indywidualnie dla każdego zakładu, a wręcz linii produkcyjnej z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności.

Nie ma wymogu prawnego obligującego do certyfikacji systemu HACCP przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą, jednakże firma może poddać swój system dobrowolnej certyfikacji, jeśli chce przez to osiągnąć np. cele marketingowe. Opracowany i wdrożony system HACCP może stanowić podstawę do dobrowolnej certyfikacji przez niezależne jednostki (np. w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 22000).

Zastosowanie systemu HACCP:

 • producenci żywności lub dodatków do nich,
 • przetwórcy żywności lub dodatków do nich,
 • przedsiębiorstwa pakujące, magazynujące, transportujące żywność lub dodatki do niej,
 • dystrybutorzy, hurtownicy i placówki handlujące żywnością,
 • przedsiębiorstwa cateringowe i placówki żywienia zbiorowego.

Korzyści z wdrożenia Systemu HACCP:

 • spełnienie wymagań prawnych określonych w obowiązujących ustawach i rozporządzeniach,
 • HACCP stanowi systematyczne podejście obejmujące wszystkie zagrożenia od surowców poprzez wszystkie etapy produkcji aż po dostarczenie produktu do klienta,
 • HACCP stanowi opłacalną pod względem kosztów metodę nadzorowania zagrożeń przenoszonych przez produkt,
 • zastosowanie systemu pozwala na ukierunkowanie środków technicznych na fazy działalności o znaczeniu krytycznym,
 • wzrost świadomości pracowników w zakresie możliwych zagrożeń dla żywności,
 • zaangażowanie pracowników do działań na rzecz bezpieczeństwa żywności,
 • stosowanie działań prewencyjnych, takich jak system HACCP prowadzi do ograniczenia strat produkcyjnych,
 • podniesienie wiarygodności firmy, poprawa wizerunku,
 • spełnienie oczekiwań klientów/konsumentów,
 • brak zagrożenia negatywnymi wynikami kontroli sanitarnych/weterynaryjnych.

Oferujemy Państwu usługi obejmujące opracowanie i udokumentowanie systemu HACCP. Naszym celem jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu, który będzie stanowił wsparcie Państwa firmy, a nie ograniczenie jej funkcjonowania.

 

Zapraszamy do współpracy - wyślij zapytanie