Skontaktuj się z nami:    tel +48 616 706 773

 

 

W celu uchronienia Organizacji od kar związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa oferujemy Państwu przeprowadzenie OCENY ZGODNOŚCI z MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRZEPISAMI PRAWA. Polega ona na określeniu przepisów prawa dotyczących działalności danego Przedsiębiorstwa, zidentyfikowaniu niezgodności z tymi przepisami, a następnie przedstawieniu propozycji planu działań naprawczych i doskonalących.

Ocenę zgodności przeprowadzamy w zakresie prawa:

 • ochrony środowiska
 • BHP
 • bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
 • prawa budowlanego

Realizacja oceny zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa składa się z 3 etapów:

 1. Przygotowanie do przeprowadzenia oceny zgodności.
  Na podstawie uzyskanych od firmy informacji specjaliści QUALITY SYSTEMS przeprowadzą identyfikację ogólnych oraz szczególnych wymagań prawa dotyczących prowadzonej działalności. Pozyskane informacje posłużą do rzetelnego oraz szczegółowego przeprowadzenia oceny zgodności na miejscu u Klienta.
 2. Wizja lokalna, ocena działalności firmy oraz prowadzonej dokumentacji.
  Ocena działalności firmy oraz funkcjonującej dokumentacji ma na celu wykazanie ewentualnych niezgodności poszczególnych działań Przedsiębiorstwa i zatrudnionych w nim pracowników z danymi wymaganiami prawa oraz słabych stron obecnego zarządzania danym obszarem w Organizacji (w odniesieniu do wymagań prawa). Ocena zgodności ma charakter wizji lokalnej przedsiębiorstwa oraz weryfikacji prowadzonej dokumentacji.
 3. Dokumentowanie wyników oceny – opracowanie raportu.
  W wyniku zrealizowanych działań powstaje raport zawierający opis ewentualnych niezgodności działalności Przedsiębiorstwa z przepisami prawa oraz zalecenia do realizacji. Dla zdefiniowanych niezgodności zostają zaproponowane działania naprawcze. Wyniki oceny zgodności - raport - zostają przedstawione w formie opracowania najwyższemu kierownictwu wraz ze wskazaniem potencjalnych skutków stwierdzonych niezgodności oraz propozycją działań naprawczych i doskonalących.


Usługi wykonujemy w ramach:

 • umów o stałej współpracy
 • jednorazowych zleceń

Korzyści wynikające z oceny zgodności z przepisami prawa:

 • całościowy przegląd prowadzonej działalności w stosunku do obowiązujących przepisów
 • gotowość do ewentualnych kontroli i inspekcji uprawnionych instytucji
 • oszczędność czasu własnego personelu
 • oszczędność kosztów bieżącego śledzenia zmian w wymaganiach prawnych
 • gwarancja kompleksowej oceny
 • profesjonalne przygotowanie specjalistów prowadzących ocenę

Zapraszamy do współpracy - wyślij zapytanie